Excel: Công thức chèn Line Break (Alt-Enter)


(Anhgolden’s Blog) – Thông thường trong Excel để chèn Line Break – xuống hàng, trong cùng nội dung của Cell ta thường dùng phím tắt Alt-Enter.

Ghi chú: Phải chọn chế độ hiển thị Wrap Text

Trong trường hợp, sử dụng hàm ta có công thức như sau:

= Text1&Char(10)&Text2

Ví dụ: Theo hình bên

= A2&Char(10)&B2

(Chọn chế độ hiển thị là Wrap Text)