Excel: Hàm loại bỏ ký tự đặc biệt trong chuỗi bằng VBS


(Anhgolden’s Blog) – Chia sẻ Hàm VB loại bỏ các ký tự đặc biệt trong chuỗi.

Công thức = RemoveSpecial([Chuỗi])

Thực hiện: Alt-F11 >> Insert Module >> Chèn đoạn Code sau:

Function RemoveSpecial(Chuoi As String) As StringDim i As IntegerDim Kytu As StringDim Ketqua As StringKetqua = ""For i = 1 To Len(Chuoi) Kytu = Mid(Chuoi, i, 1) If Kytu = "-" Or Kytu = "_" Or Kytu = "(" Or Kytu = ")" Or Kytu = " " Then Ketqua = Ketqua Else Ketqua = Ketqua & KytuEnd IfNextRemoveSpecial = KetquaEnd Function