Excel: Hàm tìm kiếm ký tự đặc biệt trong Excel


(Anhgolden’s Blog) – Chia sẻ 2 cách: bằng hàm công thức (thông thường) hoặc bằng hàm VBS.

Cách 1: Bằng công thức thông thường.

=ISERROR(OR(FIND(“-“,[Chuỗi],0),FIND(“*”,[Chuỗi],0), … ,FIND(“[ký tự đặc biệt]”,[Chuỗi],0)))

Cứ mỗi tìm kiếm ký tự đặc biệt mong muốn thì bổ sung: ,FIND(“[ký tự đặc biệt]”,[Chuỗi],0)

Ghi chú: có dấu phảy (,) ở đằng trước nhé.

Cách 2: Tạo hàm tìm kiếm ký tự đặc biệt trong chuỗi bằng VBS.

Công thức =IsSpecial([Chuỗi])

Nếu Chuỗi tồn tại kỹ tự đặc biệt như [0-9a-zA-Z] hoặc [ _ ] thì cho kết quả là 1, còn ngược lại là 0.

Alt-F11 >> Insert Module >> Chép đoạn Code sau:

Public Function IsSpecial(s As String) As Long Dim L As Long, LL As Long Dim sCh As String IsSpecial = 0 For L = 1 To Len(s) sCh = Mid(s, L, 1) If sCh Like "[0-9a-zA-Z]" Or sCh = "_" Then Else IsSpecial = 1 Exit Function End If Next LEnd Function