Excel: Khác nhau giữa hàm Substitute và Replace


(Anhgolden’s Blog) – Hàm Substitute và hàm Replace trên Excel đều tìm và thay thế chuỗi ký tự, nhưng có khác nhau:

1. Hàm Substitute: khi muốn tìm và thay thế chuỗi ta sẽ dùng hàm Substitute.

Công thức:

SUBSTITUTE( text, old_text, new_text, [count] )

Diễn giải:

– text: Chuỗi đối tượng.

– old_text: Tìm chuỗi ký tự

– new_text: Thay thế bằng

– [count]: optional – số lần được thực hiện tìm và thay thế.

2. Hàm Replace: sử dụng khi biết vị trí ký tự chuỗi cần thay thế.

Công thức:

REPLACE( old_text, start, number_of_chars, new_text )

Diễn giải:

– old_text: Tìm chuỗi ký tự

– start: bắt đầu từ thứ tự ký tự (từ trái sang phải)

– numbers: số lượng ký tự từ ký tự thứ start

– new_text: Thay thế bằng