Excel: Kiểm tra sự trùng lặp dữ liệu


(Anhgolden’s Blog) – Trong nhiều trường hợp chúng ta cần kiểm tra sự trùng lặp của dữ liệu.

Xin chia sẻ cách thực hiện trên Excel như sau:

Cách 1: Đặt công thức.

Ở Cell B2 ta đặt công thức như sau:

=COUNTIF($A$1:A1,A1)

Copy công thức cho các Cell còn lại. (B2:B9)

Kết quả >1 tức là dữ liệu bị trùng.

Cách 2: Dùng Format Conditions

Chọn Conditional Formatting – New Rule
Chọn loại “Use a formula…”

Chọn Range cho Applies to…

Có thể dùng loại Rule là Format only unique or duplicate values

Xem thêm về Excel Conditional Formatting tại http://www.anhgolden.com/2013/01/excel-format-conditions-format-theo.html