Format thêm nháy đôi (Quotes) cho dữ liệu Excel


(Anhgolden’s Blog) – Thông thường để xuất dữ liệu (Export) ra file CSV và nhập dữ liệu (Import) từ file CSVvào Excel. Ta thường dùng dấu nháy đôi ( “: quotes) ở trước và sau dữ liệu.Chuyển từ:

Nguyễn Văn A,123 đường XYZ, phường A, quận B, TP. HCM

Thành:
Nguyễn Văn A,123 đường XYZ, phường A, quận B, TP. HCM

Xin chia sẻ cách thực hiện trên Excel như sau:

B1: Select Cells dữ liệu cần format.
B2: Format Cells – Chọn Custom Catergory:
Nhập Type là: “””@”””
Ghi chú: [Nháy đôi][Nháy đơn][Nháy đơn][Nháy đôi]@[Nháy đôi][Nháy đơn][Nháy đơn][Nháy đôi]