Category Archives: Thủ Thuật IT


(Anhgolden’s Blog) – Sửa lỗi Import file CSV tiếng Việt vào Excel, dữ liệu bị xuống dòng. Thông thường khi Double click vào file CSV sẽ mở bằng Excel và sẽ không hiển thị được nội dung tiếng Việt. Do Read more…


(Anhgolden’s Blog) – Sưu tầm và tổng hợp các Shortkey thường dùng trong Excel 1. Mở Popup Menu Right Click: Shift – F10 2. Chuyển đổi qua lại giữa các Sheet: Ctrl – Page Up hoặc Ctrl – Page Down Read more…


(Anhgolden’s Blog) – UID of script “/home/…/public_html/index.php” is smaller than min_uid Khi tạo file hoặc up file từ localhost lên server (linux) bị lỗi như trên. Nguyên nhân liên quan đến User/Ownership của file và thư mục được up lên. Read more…


(Anhgolden’s Blog) – Khi sử dụng hàm Sumif (Tính Sum theo điều kiện) hoặc Countif (Tính Count theo điều kiện), ta thực hiện theo công thức sau: =SUMIF(Range,Criterial,Sum_Range) Trong đó: – Range: Mảng gồm các Cell sẽ kiểm tra điều Read more…


(Anhgolden’s Blog) – Convert text to number: Val ( string ) Ví dụ: Val(“05”) = 5 Convert text to date: DateValue ( Stringdate ) Ví dụ: DateValue (“June 30, 2004”) = 6/30/2004 DateValue (“6/30/2004”) = 6/30/2004 DateValue (“June 30”)= 6/30/2004


Turn on or off Auto-Complete List name suggestions The Auto-Complete List is a feature which displays suggestions for names and e-mail addresses as you begin to type them. These suggestions are possible matches from a list of names and e-mail Read more…


(Anhgolden’s Blog) – Tạo 1 file tại custom/Extension/modules/Cases/Ext/Vardefs/[filename].php Với nội dung như sau: $dictionary[‘Case’][‘fields’][‘account_name’][‘required’] = false; Sau đó Admin >> Repair >> “Quick Repair and Rebuild”.


(Anhgolden’s Blog) – Xin chia sẻ hàm tính Checksum MD5 dưới dạng Hexa trên Excel. Công thức: =MD5Hash(“Dulieu”) [Download]


(Anhgolden’s Blog) – Sưu tầm Chia sẻ hàm chuyển đổi tiếng Việt có dấu sang không dấu trong Excel bằng VB. Bước 1: Alt-F11 để mở Microsoft Visua Basic Bước 2: Insert Module Bước 3: Copy và Paste đoạn Code Read more…


(Anhgolden’s Blog)-Trong trường hợp bạn muốn hiển thị Format tùy biến theo điều kiện (theo công thức, theo range hoặc scale…), trên Excel chúng ta có thể sử dụng tính năng “Conditional Formatting”. Để chỉnh sửa, chúng ta chọn Edit Read more…