Tự động đồng bộ file FTP bằng WinSCP


(Anhgolden’s Blog) – Sưu tầm và ghi lại các bước thực hiện thiết lập tự động đồng bộ file giữa Local server và Remote server (FTP) bằng WinSCP.

Gồm 2 phần chính:

P1: Thiết lập kết nối giữa Local server và Remote server bằng WinSCP và tạo Script chạy đồng bộ file.

P2: Thiết lập chế độ tự động cập nhật bằng Task Scheduler trên Windows.

Chi tiết thực hiện:

Bước 1: Thiết lập kết nối giữa Local server và Remote server bằng WinSCP

Download WinSCP (http://winscp.net/eng/download.php) và giải nén tại thư mục D:WinSCP

Mở file WinSCP.exe, tạo kết nối

Tạo kết nối đến Remote Server

Lưu session kết nối. Lưu ý chọn check box “Save password…”

Lưu session

Bước 2: Tạo Script chạy đồng bộ file bằng lệnh

Tạo file: D:WinSCPScriptsftprun.cmd

Với nội dung:

D:WinSCPwinscp.com /script=D:WinSCPScriptsftpscript.txt

Tạo file: DWinSCPScriptsftpscript.txt

option batch continueoption confirm offopen [email protected] D:WinSCPFTPsynchronize both -deletesynchronize both D:WinSCPFTP /homeexit

Ghi chú:

synchronize [both/local/remote] -delete Local_location Remote_location

Bước 3: Tạo Task Scheduler trên Windows

Start / All Programs / Accessories / System Tools / Task Scheduler

Chỉ định đến file ftprun.cmd

Xem thêm

http://blog.skufel.net/2011/12/automating-file-transfer-via-sftp-i-ftps-using-winscp/