VBS: Unhide All Hiden Sheets


(Anhgolden’s Blog) – Mặc định Excel cho phép chọn nhiều Sheet và Hide (Ẩn), nhưng khi Undide thì phải chọn từng Sheet một.

Xin chia sẻ 1 VBS cho phép Unhide All Hiden Sheets:

B1. Alt + F11 để mở Microsoft Visual Basic for Applications window.

B2. Click Insert > Module và paste đoạn Code sau vào Module Window.

Sub UnhideAllSheets() Dim ws As Worksheet For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets ws.Visible = xlSheetVisible Next ws End Sub