Last Updated:

Chèn tự động xuống hàng trong chuỗi bằng Notepad++

Dạy Seo Web

(Anhgolden's Blog)-Trong trường hợp, ta có 1 chuỗi ký tự và mong muốn chèn xuống hàng khi gặp 1 ký tự đặc biệt. Ví dụ như hình bên.

Ta dùng, tính năng tìm kiếm và thay thế trong Notepad++ (Ctrol-H)
Trong đó:
- Tìm: ký tự đặc biệt
- Thay thế: n
- Chọn Option Regular expression