Last Updated:

Customize Send To Menu on Win7 or Vista

Dạy Seo Web

(Anhgolden's Blog)- Để điều chỉnh, bổ sung thư mục trong Menu Send to, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở Windows Explorer, nhập vào ô Address bar nội dung sau:
%APPDATA%MicrosoftWindowsSendTo

Bước 2: Copy và Paste Shortcut thư mục mà bạn muốn thêm vào trong mục SendTo