Last Updated:

Excel: Công thức tính phí bậc thang

Dạy Seo Web

(Anhgolden's Blog)-Trường hợp ta có nhu cầu thiết lập công thức excel để tính phí theo bậc thang.

Ví dụ:
Nếu đạt sản lượng nhỏ hơn hoặc bằng 5.000.000, sẽ có tỷ lệ phí là 5%. Còn nếu đạt sản lượng lớn hơn 5.000.000 và nhỏ hơn hoặc bằng 10.000.000 thì có tỷ lệ 5% và phần lớn hơn 5.000.000 là 10%. Tương tự cho mức sản lượng nhỏ hơn hoặc bằng 18.000.000 thì có tỷ lệ 5%, phần lớn hơn 5.000.000 là 10% và phần lớn hơn 10.000.000 là 15%...

Xin chia sẻ công thức tính bằng excel: [download]