Last Updated:

Excel: Format Conditions - Format theo điều kiện

Dạy Seo Web

(Anhgolden's Blog)-Trong trường hợp bạn muốn hiển thị Format tùy biến theo điều kiện (theo công thức, theo range hoặc scale...), trên Excel chúng ta có thể sử dụng tính năng "Conditional Formatting".

Để chỉnh sửa, chúng ta chọn Edit Formatting Rule để thiết lập kiểu hiển thị và điều kiện hiển thị.

Ghi chú: Nếu không muốn hiển thị giá trị trong Cell, chúng ta chọn Check box "Show [...] Only".

Trường hợp sử dụng "Use a formula to determine which cells to format"