Last Updated:

Excel: Hàm chuyển đổi ngày Âm lịch và Dương lịch

Dạy Seo Web

(Anhgolden's Blog)-Sưu tầm Excel Add-in - hàm chuyển đổi ngày Dương lịch sang Âm lịch và ngược lại.

[Download]

=amlich(ngay)
=duonglich(ngay) - Xong chuyển format ngày là dd/mm/yyyy