Last Updated:

Excel: hàm làm tròn số Round, RoundUp, RoundDown

Dạy Seo Web

(Anhgolden's Blog)- Trong Excel, để làm tròn số thông thường ta dùng hàm Round.
Công thức hàm Round như sau:
=round(number, digit)
Với disit là số ký tự thập phân mong muốn.
Ví dụ:
- làm tròn 2 số thập phân. =round(number,2)
- làm tròn hàng đơn vị. =round(number,0)
- làm tròn hàng nghìn. =round(number,-3)

Nguyên tắc, với số lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn lên và ngược lại số nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống.

Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, ta muốn làm tròn lên hoặc làm tròn xuống trong mọi trường hợp (không phân biệt lớn hoặc nhỏ hơn 5). Ta dùng hàm RoundUp(number, digit)RoundDown(number, digit).