Last Updated:

Excel: hàm nối chuỗi

Dạy Seo Web

(Anhgolden's Blog)-Để nối chuỗi trong Excel ta dùng ký tự "&".
=String1&String2& ... &StringN

Ngoài ra, ta có thể sử dụng hàm Concatenate như sau:
=Concatenate(String1,String2,...,StringN)

Trong trường hợp, muốn chèn thêm ký tự đặc biệt ở giữa các chuỗi, ta dùng công thức:
=String1&";"&String2&";"...

Để chủ động, ta có thể viết 1 hàm bằng VB Script để nối chuối và chèn giữa bằng ký tự đặc biệt, công thức như sau:
=NoiChuoi(Cellx:Celly,"kytu")

Xin giới thiệu cách làm hàm nối chuỗi như sau:

Bước 1: Mở Excel, mở Microsoft Visual Basic (Alt-F11)
Bước 2: Insert Module
Bước 3: Chép đoạn code sau:

Function NoiChuoi(chuoi As Range, kytu As String) As String
Dim strResult As String
strResult = ""
For Each Item In chuoi.Cells
strResult = strResult & Item.Value & kytu
Next
NoiChuoi = strResult

End Function