Last Updated:

Excel: Hàm SUMIFS và SUMPRODUCT - Tổng của tích theo điều kiện

Dạy Seo Web

(Anhgolden's Blog)-Trong trường hợp chúng ta có nhu cầu tính Tổng của Tích theo điều kiện (Ví dụ: Tính tổng thành tiền của sản phẩm A trong tất cả các ngày hoặc chỉ trong ngày 1), chúng ta sẽ dùng hàm SUMIFS hoặc SUMPRODUCT trong Excel.

Công thức của hàm SUMIFS
=sumifs([mảng cần tính tổng],[mảng đk 1],[dk cho mảng 1],...,[mảng đk n],[dk cho mảng n]
Ví dụ: =SUMIFS(E2:E7,A2:A7,1,B2:B7,"A")

Công thức của hàmg SUMPRODUCTS
=sumproduct([mảng 1],[mảng 2],[mảng n]*[mang k1 = dk1]*[mang k2 = dk2]...)
hoặc
=sumproduct([mảng 1]*[mảng 2]*[mảng n]*[mang k1 = dk1]*[mang k2 = dk2]...)

Ví dụ: =SUMPRODUCT(C2:C7*D2:D7*(A2:A7=1)*(B2:B7="A"))

Keywords: sum, sumif, sumifs, sumproduct