Last Updated:

Excel: Highlight the active cell

Dạy Seo Web

(Anhgolden's Blog)-Để làm nổi bật Cell đang thực thi hoặc Dòng, Cột của Cell đang thực thi, chúng ta có thể làm Highlight qua các code VBA sau:

Bước 1: Alt-F11 để mở Visual Editor

Bước 2: Chọn Workbook - Double click

Bước 3: chép đoạn code sau:

a) Trường hợp muốn Highlight Cell thực thi:

Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range) Application.ScreenUpdating = False ' Clear the color of all the cells Cells.Interior.ColorIndex = 0 ' Highlight the active cell - Thay doi tham so (8) de doi mau Target.Interior.ColorIndex = 8 Application.ScreenUpdating = TrueEnd Sub

b) Trường hợp muốn Highlight dòng và cột của Cell thực thi

Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range) If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub Application.ScreenUpdating = False ' Clear the color of all the cells Sh.Cells.Interior.ColorIndex = 0 With Target ' Highlight the entire row and column that contain the active cell .EntireRow.Interior.ColorIndex = 8 .EntireColumn.Interior.ColorIndex = 8 End With Application.ScreenUpdating = TrueEnd Sub

Ghi chú: Có thể thay đổi tham số ColorIndex = 8 bằng các giá trị khác nếu muốn đổi màu.

Trường hợp chỉ muốn thực hiện Highlight trên Sheet (không phải Workbook) thì Bước 3 chọn Sheet1, hay Sheet2... (mong muốn) và chép code tương tự. Tuy nhiên thay thế:

Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)

Bằng

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)