Last Updated:

Infographic - Lấy khách hàng mục tiêu thông qua các hoạt động Tiếp thị lại của Facebook Ads

Dưới đây là sơ đồ tiếp thị lại bằng quảng cáo Facebook Ads, được tổng hợp thành Infographic do nhóm http://www.mdgadvertising.com/ thực hiện.

Tiếp thị lại bằng Facebook Ads
Tiếp thị lại bằng Facebook Ads