Last Updated:

Làm hiệu ứng tuyết rơi cho Blogspot

Dạy Seo Web
(Anhgolden's Blog)-Backup lại cách làm hiệu ứng tuyết rơi cho blog

Bước 1: Mở Blogspot layout - Add a Gatget - Chọn HTML/Java script

Bước 2: Copy và Paste đoạn code sau.