Last Updated:

Linux: Set date time

Dạy Seo Web

(Anhgolden's Blog)-Để kiểm tra ngày giờ hiện hữu ta dùng lệnh date. Còn để thiết lập lại ngày và giờ cho linux ta dùng lệnh date --set='yyyymmdd hh:mm:ss'