Last Updated:

Lỗi session.save_path

Dạy Seo Web
(Anhgolden's Blog)-Khi install một số chương trình như Joomla, SugarCRM... một số trường hợp xuất hiện thông báo lỗi "session save path unwriteable". Điều này có nghĩa thư mục lưu trữ các session đăng nhập của người dùng chưa được thiết lập hoặc không được phép ghi...

Xin chia sẻ cách xử lý như sau:

Bước 1: Mở file /etc/php.ini

Bước 2: Tìm session.save_path và sửa thành
sesstion.save_path = "/tmp"

Bước 3: Thiết lập phân quyền cho thư mục /tmp có quyền ghi là 755 hoặc 777.