Last Updated:

Tự động bật tắt Rule trong Ms Outlook theo thời gian

Dạy Seo Web

(Anhgolden's Blog)-Sưu tầm

Trong ms outlook có tính năng "Rules and Alerts" nhằm thiết lập Rule cho Email. Chọn check hoặc uncheck vào Rule nếu muốn Enable hoặc Disable Rule. Tuy nhiên, ms outlook không cho phép chúng ta muốn thiết lập chế độ tự động Enable hoặc Disable Rule theo thời gian. Muốn đáp ứng nhu cầu trên, xin chia sẻ bài viết hướng dẫn thực hiện bằng VBA kết hợp với chế độ Reminder có sẵn của ms outlook.

Lưu ý: Chương trình chỉ chạy khi Outlook được mở.

Bước 1: Hãy tạo Task với subject là "Disable Rule", "Enable Rule" và thiết lập Reminder time.

Bước 2: Tạo Script sau
Bấm Alt+F11 để mở VBA Editor và paste đoạn code sau vào phần "ThisOutlookSession".

Private Sub Application_Reminder(ByVal Item As Object) If Item.MessageClass <> "IPM.Task" Then Exit SubEnd If If Item.Subject = "Enable Rule" Then Enable_Run_Rule End If If Item.Subject = "Disable Rule" Then Disable_Run_Rule End If End Sub ' Macro to enable a rule Sub Enable_Run_Rule() Dim olRules As Outlook.Rules Dim olRule As Outlook.Rule Dim intCount As IntegerDim blnExecute As Boolean Set olRules = Application.Session.DefaultStore.GetRules Set olRule = olRules.Item("Your Rule Name") olRule.Enabled = True If blnExecute Then olRule.Execute ShowProgress:=True olRules.Save Set olRules = Nothing Set olRule = NothingEnd Sub ' Macro to disable a rule Sub Disable_Run_Rule() Dim olRules As Outlook.Rules Dim olRule As Outlook.Rule Dim intCount As IntegerDim blnExecute As Boolean Set olRules = Application.Session.DefaultStore.GetRules Set olRule = olRules.Item("Your Rule Name") olRule.Enabled = False If blnExecute Then olRule.Execute ShowProgress:=True olRules.Save Set olRules = Nothing Set olRule = NothingEnd Sub

Trường hợp muốn thiết lập cho nhiều Rule cùng lúc
Chúng ta có thể áp dụng cho nhiều Rule, tuy nhiên trong trường hợp này phải chỉ định (assign) Rule cho Categories đặt tên là "Enable Rule" hoặc "Disable Rule" cho từng Task.

Private Sub Application_Reminder(ByVal Item As Object) Dim strRule As String If Item.MessageClass <> "IPM.Task" Then Exit SubEnd If strRule = Item.Subject If Item.Categories = "Enable Rule" ThenRun_Rule strRule, 1 End If If Item.Categories = "Disable Rule" ThenRun_Rule strRule, 0 End If End Sub Function Run_Rule(rule_name As String, tf As Boolean) As BooleanDim olRules As Outlook.Rules Dim olRule As Outlook.Rule Dim blnExecute As Boolean Set olRules = Application.Session.DefaultStore.GetRules Set olRule = olRules.Item(rule_name) olRule.Enabled = tf If blnExecute Then olRule.Execute ShowProgress:=True olRules.Save Set olRules = Nothing Set olRule = NothingEnd Function

Nguồn: http://www.slipstick.com/developer/enable-or-disable-rule-using-reminder-and-vba/