Last Updated:

Upgrade php version 5.1.6 to 5.2.x on CentOS

Dạy Seo Web
(Anhgolden's Blog)-Yêu cầu cấu hình server khi install SugarCRM 6.2.x trở lên, đòi hỏi php version 5.2 hoặc 5.3. Xin chia sẻ cách Upgrade php version từ 5.1.6 lên 5.2

Kiểm tra phiên bản php hiện hành:
# php -v

Kiểm tra phiên bản HĐH:
# cat /etc/redhat-release

Tạo và copy đoạn code sau:
# vi /etc/yum.repos.d/utterramblings.repo
[utterramblings]
name=Jason's Utter Ramblings Repo

baseurl=http://www.jasonlitka.com/media/EL$releasever/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://www.jasonlitka.com/media/RPM-GPG-KEY-jlitka

Upgrade các package mới
# yum update